Micro cầm tay không dây đòi hỏi sự đơn giản, linh hoạt, khả năng tái tạo âm thanh trung thực và sạch sẽ, ngăn chặn tiếng hú và khả năng tự điều chỉnh mức áp suất âm thanh cao mà không bị méo tiếng. Thường được làm bằng những vật liệu như kim loại, nhựa và thiết kế thanh lịch, gọn nhẹ để dễ dàng sử dụng một cách linh hoạt

Micro cầm tay là thiết bị quan trọng dối với những người thuyết trình, ca sĩ, người biểu diễn,… được ứng dụng rộng rãi trong nhiều môi trường như…

microcamtayvtm

Micro cầm tay vtm, Micro AUDIX, Micro SoundKing, Micro Sennheiser chính hãng do Việt Thương Music phân phối và bán lẻ bán micro có dây, mua micro có dây, micro

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store